Serwis

I. ZAKRES GWARANCJI

 • 5-letni okres gwarancji na wszystkie urządzenia marki TOSHIBA
 • każda instalacja sprzętu TOSHIBA  pociąga za sobą odpowiedzialność serwisowania urządzenia przez firmę instalującą
 • pierwszą osobą kontaktową dla klienta w przypadku awarii jest instalator, KLIMEX asystuję w naprawach poprzez wparcie techniczne, części oraz osobistym ingerencją w ciężkich awariach

II. WYKONANIE UPRAWNIEŃ GWARANCYJYCH

Warunkiem koniecznym do korzystania z autoryzowanego serwisu i pomocy technicznej dla urządzeń objętych gwarancją jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • protokół rozruchu (z podaniem modelu i numeru seryjnego urządzenia) podpisany przez inwestora i autoryzowanego pracownika serwisu
 • prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny z podaniem modelu, numeru seryjnego urządzenia, miejsca instalacji, numeru i daty faktury oraz dokładnego opisu gwarancji,
 • zgłoszenie przez klienta awarii na piśmie

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWANIA

 • klient ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, przestrzegać  zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz dokonywać wymaganych konserwacji sprzętu. Klimex wymaga przynajmniej 2 przeglądów rocznie.
 • w przypadku stwierdzenia usterki klient powieniem przesłać dokumenty wymienione w punkcie II do działu serwisu firmy, w której urządzenia zostały zakupione. Klient otrzyma numer zgłoszenia reklamacyjnego. 

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzialych w instrukcji obsługi, do wykonywania których użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie, a także czyszczenia i konserwacji sprzętu. 

 

IV. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANTA

1. Gwarancji nie podlegają:

 • uszkodzenia mechaniczne
 • uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym napięciem w sieci, które powstaje np. w wyniku wyładowań atmosferycznych, przepięciem w instalacji elektrycznej itp.
 • uszkodzenia spowodowane przez przepalone bezpieczniki, otwarte przerywacze obwodu elektrycznego oraz inne uszkodzenia wynikłe z przerw w dostawach energii elektrycznej
 • uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia urządzenia do sieci zasilającej
 • uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym działaniem elementów automatyki sterowania współpracującej z urządzeniami Toshiba
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania i przechowywania urządzenia
 • materiały eksploatacyjne, takie jak: filtry powietrza, filtry oleju, oleje i smary, paski klinowe itp., których zużycie następuje podczas bieżącej eksploatacji urządzenia
 • uszkodzenia i problemy powstałe w wyniku zabrudzenia urządzenia
 • gwarancja producenta nie obejmuje instalacji freonowej i elektrycznej

2. Utrata gwarancji następuje w przypadku: 

 • niewykonania przeglądów gwarancyjnych
 • zerwania lub naruszenia numerów seryjnych
 • dokonania napraw i przeróbek przez nieautoryzowany serwis
 • powstania uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem czynności konserwacyjnych
 • zgubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej

Zakres prac serwisowych obejmuje w szczególności: 

 • czyszczenie filtrów powietrza w klimatyzatorach
 • odgrzybienie jednostek wewnętrznych klimatyzatorów
 • mycie jednostek wewnętrznych klimatyzatorów
 • sprawdzenie drożności układu odprowadzania skroplin
 • mycie wymiennika ciepła jednostek zewnętrznych klimatyzatorów - w razie potrzeb
 • sprawdzanie układów chłodniczych pod kątem wycieku czynnika chłodniczego
 • przegląd stanu izolacji instalacji chłodniczej - ewentualne uzupełnienie
 • sprawdzenie stanu połączeń mechanicznych - dokręcenie poluzowanych śrub
 • sprawdzenie stanu połączeń i instalacji elektrycznej
 • kontrola poprawności funkcjonowania urządzeń i automatyki
 • diagnostyka ewentualnych nieprawidłowości z określeniem zakresu koniecznych do wykonania napraw

 

Wzór karty gwarancyjnej Tohiba

Powrót do góry